Condicions generals del portal
culturalcetres.com

1ª. Objecte de les condicions generals d'ús

L'Associació Cultural Cetres , ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d'Ús.

Les presents Condicions Generals d'Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal culturalcetres.com . Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de l'Associació Cultural Cetres (situada en URL www.culturalcetres.com) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l'Usuari abans de la seva activació. L'Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d'utilització. Si no està d'acord amb el contingut de les presents condicions generals d'utilització, haurà d'abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-lo en aquest mateix moment.

2ª. Prestacions i contingut del portal culturalcetres.com:

1.L'Associació Cultural Cetres pretén informar als usuaris del portal sobre la seva Organització i les seves Activitats , per a això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l'Usuari que es detallen a continuació:

a. Accés a la informació sobre l'Associació des del seu origen.
b. Accés a les activitats dutes a terme i en curs.
c. Accés als diferents cursos.
d. Accés a Galeries d'Imatges
e. Accés a les últimes notícies.

2. A fi de dotar a l'Usuari del suport que si escau pugui precisa, l'Associació Cultural Cetres proporciona detall de la seva ubicació així com dels diferents mitjans de contacte.

3. Associació Cultural Cetres podrà, en un futur, proporcionar a l'Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.

3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:

Associació Cultural Cetres no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través del portal "culturalcetres.com”. L'Usuari accepta expressament deixar exempt a Associació Cultural Cetres de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal "culturalcetres.com” .

L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.

Associació Cultural Cetres no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d'un altre Usuari de "culturalcetres.com” , o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

4ª. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal "culturalcetres.com” :

Associació Cultural Cetres no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal "culturalcetres.com ". El portal "culturalcetres.com " pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d'informació i condicions d'ús poden ser diferents de les de "culturalcetres.com ". Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que Associació Cultural Cetres no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de "culturalcetres.com ".

Per tant, "culturalcetres.com "declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s'inclogui fos d'aquest lloc web i no gestionada per "culturalcetres.com ".

Associació Cultural Cetres no serà responsable dels danys causats a l'Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l'accés de la qual s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal "culturalcetres.com ".

Ús de tecnologia cookie : Associació Cultural Cetres es reserva el dret d'utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant això, les cookies utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i les seves terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Així mateix, en relació a quant antecedeix, Associació Cultural Cetres . li informa sobre el fet que la majoria dels browsers a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una.

Xarxes Socials : Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats en la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s'indiqui la font d'origen de la notícia.

5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial:

L'Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal "culturalcetres.com " estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Associació Cultural Cetres , que és titular exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

En conseqüència, l'Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d'Ús, sent l'únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.

L'Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal "culturalcetres.com " constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Associació Cultural Cetres , obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre el portal "culturalcetres.com " seran en tot cas titularitat de Associació Cultural Cetres , de tal forma que l'Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Associació Cultural Cetres que apareguin al portal "culturalcetres.com ".

L'Usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal "culturalcetres.com " per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.

L'Usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal "culturalcetres.com " que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Associació Cultural Cetres o de tercers, o que vulneri l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Associació Cultural Cetres enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present enfront d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

L'Usuari s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal "culturalcetres.com ". qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Associació Cultural Cetres o a tercers, així com d'introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que infringeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

Totes les imatges i vídeos que apareixen publicades al portal "culturalcetres.com " són de la seva única propietat sent Associació Cultural Cetres el titular dels Drets d'Imatge. Qualsevol utilització d'aquestes imatges i/o vídeos haurà de ser sol·licitada a Associació Cultural Cetres C/ Muntaner 411 . CP. 08021 Barcelona o al telèfon 932008953 o correu electrònic : info@culturalcetres.com

6ª. Responsabilitat de Associació Cultural Cetres pel funcionament del portal "culturalcetres.com " :

Tampoc Associació Cultural Cetres serà responsable de l'inadequat funcionament del portal "culturalcetres.com " si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

Modificacions :

Associació Cultural Cetres es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d'ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l'usuari. Pel que antecedeix, Associació Cultural Cetres li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d'ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

8ª. Confidencialitat i protecció de dades:

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a Associació Cultural Cetres tant a través de l'apartat de Formulari, Contacte no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollits.

Associació Cultural Cetres es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l'usuari. A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Associació Cultural Cetres informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per Associació Cultural Cetres i sota la seva responsabilitat.

Associació Cultural Cetres informa a l'Usuari sobre la possibilitat que li vas agafar d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits per Associació Cultural Cetres .

Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça : Associació Cultural Cetres C/ Muntaner 411 C.P. 08021 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari de connexió, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

En el supòsit d'haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Associació Cultural Cetres un mer informant de la mateixa.

Associació Cultural Cetres es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.

9ª. Resolució i/o cancel·lació:

Si bé, en principi, la durada d'aquest portal és indeterminada, Associació Cultural Cetres es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal "culturalcetres.com " sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris

10ª. Comunicacions:

Associació Cultural Cetres podrà dirigir a l'Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Associació Cultural Cetres C/ Muntaner 411 C.P. 08021 Barcelona o al telèfon 93200895 o correu electrònic : info@culturalcetres.

11ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.culturalcetres.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.


Barcelona Juliol 2013