Español | English | Català | Français | Italiano
Política de privadesa de dades culturalcetres.com

A través del present document Associació Cultural Cetres , informa als seus usuaris sobre la seva política de protecció de dades personals.

Confidencialitat i protecció de dades :

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a L'Associació Cultural Cetres a través de l'apartat de Formulari, Contacte, no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides.

L'Associació Cultural Cetres es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l'usuari. A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Associació Cultural Cetres informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i para la Associació Cultural Cetres i sota la seva responsabilitat.

Associació Cultural Cetres informa a l'Usuari sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per la Associació Cultural Cetres .

Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça : Associació Cultural Cetres , C/ Muntaner Nº 411, C.P. 08021 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari de connexió, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

La Associació Cultural Cetres garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l'establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i/o fotos als fitxers automatitzats existents en la Associació Cultural Cetres i al tractament automatitzat dels mateixos.

 

En el supòsit d'haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Associació Cultural Cetres un mer informat de la mateixa.

Associació Cultural Cetres es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.

Drets d'Imatge:

Els participants autoritzen expressament, al fet que Associació Cultural Cetres pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, *vídeos, material gràfic, etc, (d'ara endavant "les Imatges") o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades.

Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Associació Cultural Cetres podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s'entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l'àmbit i finalitats de les activitats realitzades a Associació Cultural Cetres, així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de Associació Cultural Cetres, en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor, a la moral i/o a l'ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s'entén feta amb caràcter gratuït.

Associació Cultural Cetres s'eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l'àmbit material objecte de la present.

Resolució i/o cancel·lació:

Si bé, en principi, la durada d'aquest portal és indeterminada, Associació Cultural Cetres es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal culturalcetres.com sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.

Comunicacions:

Associació Cultural Cetres podrà dirigir a l'Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Associació Cultural Cetres per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, , C/ Muntaner Nº 411, C.P. 08021 Barcelona o al correu electrònic : info@culturalcetres.com

Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.culturalcetres.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

Barcelona Juliol 2013